Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất 2020

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất là gì? Nếu ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phát sinh tranh chấp thì sẽ giải quyết thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

Đọc thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà 2020

Đọc thêm: Trường hợp nào được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa có sổ đỏ?

1. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất:

– Chuyển quyền sử dụng đất là một sự giao dịch mà đối tượng là quyền sử dụng đất. Trong đó, việc chuyển quyền sở hữu đất từ bên chủ thể này sang bên chủ thể khác bằng cách lập văn bản. Đó là hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.

– Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên với nhau. Bên chuyển quyền sử dụng sẽ giao đất và quyền sử dụng đất cho bên nhận quyền sử dụng đất. Bên nhận quyền sử dụng đất có nghĩa vụ trả một số tiền cho bên chuyển chuyển quyền.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất 2020 1

2. Nội dung hợp đồng:

– Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất bắt buộc phải có những nội dung sau:

  • Thông tin của các bên bao gồm họ tên, CCCD/CMND, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, địa chỉ hiện tại, số điện thoại.
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên chuyển quyền sở hữu phải chuyển giao đất đủ diện tích, đúng loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng,… Bên nhận phải trả đủ tiền, đúng thời hạn và phương thức và thực hiện các nghĩa vụ khác theo pháp luật về đất đai,…
  • Giá chuyển nhượng theo thỏa thuận của các bên.
  • Các thông tin khác liên quan đến quyền sử dụng đất như hiện có cầm cố, thế chấp.

3. Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất:

– Đa số các bên xảy ra tranh chấp hợp đồng đều xuất phát từ việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của hợp đồng:

  • Bên chuyển quyền sử dụng đất đang sử dụng đất để cầm cố, thế chấp nhưng không thông báo cho bên nhận.
  • Bên nhận quyền sử dụng đất không trả đủ số tiền hoặc trả không đúng thời hạn như đã cam kết.

– Căn cứ theo luật đất đai quy định tại Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất Luật đất đai 2013: “Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực”

Như vậy, nếu một trong hai bên vi phạm điều này có nghĩa là hợp đồng không có hiệu lực.

– Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất như sau:

  • Thỏa thuận lại với nhau về cách thức giải quyết;
  • Nếu một trong hai bên vi phạm mà không chịu thỏa thuận thì bên còn lại được phép gửi đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân để yêu cầu giải quyết vụ việc.