Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài là một trong những bước một nhà đầu tư tiến hành thực hiện hợp đồng BCC. Vậy thành lập văn phòng điều hành như thế nào?

1. Hợp đồng BCC:

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là một trong những hợp đồng mà các nhà đầu tư lựa chọn như sau:

 • Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
 • Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.
 • Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

– Vì vậy, để điều hành và tổ chức hoạt động dự án, Nhà đầu tư nước ngoài thành lập văn phòng điều hành dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 1

2. Quyền và nghĩa vụ của văn phòng điều hành:

 • Được sở hữu và sử dụng con dấu;
 • Được mở tài khoản;
 • Được tuyển dụng lao động và ký kết hợp đồng lao động;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác được thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng điều hành.

3. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định.

Bước 2:  Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố:

Cách thức nộp hồ sơ: Nhà đầu tư đến Phòng Đăng ký đầu tư nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận, chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ vào và cấp giấy Biên nhận cho Nhà đầu tư.

Bước 3:  Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Nhà đầu tư đến Phòng Đăng ký đầu tư để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Hồ sơ thành lập văn phòng điều hành:

– Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành;

– Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;

– Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;

– Bản sao hợp đồng BCC bao gồm các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;
 • Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;
 • Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;
 • Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
 • Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

 

***** Các bài viết liên quan *****

Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Đầu tư vào Việt Nam theo hợp đồng BCC năm 2020

Đầu tư vào Việt Nam theo hợp đồng BT 2020

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2020

Thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội theo quy định năm 2020

Tư vấn thành lập công ty có vốn Hàn Quốc tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn Nhật Bản tại Việt Nam

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài