Công ty cổ phần là gì? Khái niệm và đặc điểm công ty cổ phần.

Công ty cổ phần được hiểu theo quy định của pháp luật như thế nào? Đặc điểm của loại hình doanh nghiệp này? Công ty cổ phần có cơ cấu tổ chức ra sao?

1. Khái niệm:

Công ty cổ phần: là một loại doanh nghiệp có vốn được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần, đặc biệt là cổ phần được quyền chào bán.

Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông không dưới 03 người và không hạn chế số lượng tối đa.

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty cổ phần là gì? Khái niệm và đặc điểm công ty cổ phần. 1

2. Đặc điểm của công ty cổ phần:

– Góp vốn khi thành lập Công ty: Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

– Cấu trúc vốn:

  • Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Giá trị mỗi cổ phần gọi là mệnh giá của cổ phần và có thể được phản ánh trong cổ phiếu;
  • Tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào công ty bằng cách mua cổ phiếu, có thể mua một hoặc nhiều cổ phiếu.

– Huy động vốn: Được phát hành cổ phiếu, vay nợ, phát hành trái phiếu. (có khả năng huy động vốn cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp)

– Các loại cổ phần:

  • Cổ phần phổ thông;
  • Cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có các loại sau:

+ Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết

+ Cổ phần ưu đãi cổ tức;

+ Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

+ Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

– Tư cách pháp nhân: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức, quản lý và hoạt động một trong hai mô hình sau:

  • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban kiểm soát (Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% thì không bắt buộc có BKS)
  • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

 

***** Các bài viết liên quan *****

Hội đồng quản trị công ty cổ phần ? Quy định của pháp luật năm 2020

Thành lập công ty cổ phần trọn gói giá rẻ uy tín nhất tại Hà Nội

Kinh doanh chuỗi nhà hàng nên mở công ty TNHH hay công ty cổ phần

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Mẫu Điều lệ công ty cổ phần bản mới nhất năm 2020

Hợp nhất doanh nghiệp để thành lập công ty cổ phần năm 2020

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần mới nhất năm 2020

Điều kiện chào bán cổ phần của cổ đông công ty cổ phần theo quy đinh của pháp luật mới nhất năm 2020

Công ty cổ phần có những ưu nhược điểm gì?

Tư vấn miễn phí thành lập công ty trọn gói tại Hà Nội