Con dấu doanh nghiệp theo quy định pháp luật 2020

Con dấu doanh nghiệp mang tầm quan trọng như thế nào? Quy định của pháp luật về con dấu doanh nghiệp? Việc sử dụng con dấu có ý nghĩa đối với doanh nghiệp ra sao?

1. Con dấu được hiểu theo quy định pháp luật:

– Con dấu là phương tiện đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký, quản lý, được sử dụng để đóng trên văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.

– Con dấu quy định tại Nghị định 99/2016/NĐ-CP, bao gồm: Con dấu có hình Quốc huy, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng, được sử dụng dưới dạng dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi.

Con dấu doanh nghiệp theo quy định pháp luật 2020 1

2. Con dấu doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

  • Tên doanh nghiệp;
  • Mã số doanh nghiệp.

– Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. Thẩm quyền quyết định về con dấu: đối với doanh nghiệp tư nhân là Chủ doanh nghiệp tư nhân; Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh; Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Công ty TNHH; Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.

– Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

– Những điều cấm về con dấu khi làm con dấu:

Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:

  • Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
  • Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu.

 

***** Các bài viết liên quan *****

Thông báo mẫu con dấu doanh nghiệp như thế nào?

Những lưu ý về con dấu công ty sau khi thành lập doanh nghiệp

Khác biệt giữa con dấu chức danh và con dấu công ty

Mức xử phạt vi phạm về quản lý con dấu công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

Hộ Kinh doanh có con dấu không?

Thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội theo quy định năm 2020

Tư vấn miễn phí thành lập công ty trọn gói tại Hà Nội

Điều kiện thành lập công ty TNHH một thành viên

Cách đặt tên công ty đúng theo quy định của pháp luật

Quy định về con dấu theo pháp luật hiện hành.