Chuyển nhượng dự án đầu tư 2020

Nhà đầu tư có được phép chuyển nhượng dự án hay không? Quy định của pháp luật như thế nào về việc chuyển nhượng dự án đầu tư?

1. Chuyển nhượng dự án đầu tư:

– Nhà nước có thẩm quyền cho phép các nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án cho mình thực hiện cho nhà đầu tư khác. Bởi nhà đầu tư được quyền sở hữu và định đoạt cũng như có quyền chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc quyền sở hữu của mình.

– Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư như sau:

 

  • Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động;
  • Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
  • Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
  • Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).
  • Trong trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án.

Chuyển nhượng dự án đầu tư 2020 1

2. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư:

– Điều 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP cũng quy định cụ thể các trình tự thủ tục phải tiến hành khi thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư. Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;
  • Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có)
  • Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Vì vậy, nhà đầu tư muốn chuyển nhượng dự án đầu tư phải thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

 

***** Các bài viết liên quan *****

Dịch vụ đầu tư ra nước ngoài 2020

Đầu tư theo hình thức góp vốn mua cổ phần 2020

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Hình thức đầu tư vào Việt Nam 2020

Đầu tư vào Việt Nam theo hợp đồng BCC năm 2020

Cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư giá rẻ năm 2020

Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất 2020

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư mới nhất năm 2020